Легализация на фирмени документи


Протокол от общото събрание на дружеството/

Учредителен акт на дружеството/ Удостоверение от информационно обслужване относно капитала на дружеството/

•    нотариално заверено копие на документа
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР

Удостоверение от търговския регистър/
Удостоверение за актуално състояние на фирма/
Регистрация по БУЛСТАТ

•    oригинал
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Агенция по вписванията без такса
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Удостоверение за трудов стаж
удостоверение за доходи от НОИ
(необходими за издаване на виза при пътуване в чужбина)

•    оригинал  с изходящ номер, дата и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка от НОИ
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Служебна бележка от РУСО
(за внесени осигурителни вноски на лицето, на което се издава бележката)

•    оригинал с подпис на Директора на РУСО и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка от НОИ
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Служебна бележка от предприятие за трудов стаж

•    Нотариално заверено копие, в печата да се упомене, че се заверява подписа на лицето........, в качеството му на Управител на съответната фирма + ЕГН
•    Като оригинала  трябва да е с подпис, име и фамилия на Завеждащ личен състав и подпис, име и фамилия на Директор или Управител на предприятието и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МвнР


Служебна бележка от работодател за получени доходи от трудови   правоотношения/НАП/

•    Оригинал на бланка
•    Презаверка в Териториална дирекция на НАП
•    два подписа, имена и фамилии на директора и служителя,  изготвил удостоверението
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Главна данъчна инспекция на Министерство на финансите
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Удостоверение за декларирани данни/ Удостоверение за платени данъци и осигуровки на физ.лице от НАП

•    оригинал
•    зелен печат на Териториална дирекция на НАП
•    два подписа, имена и фамилии на директора и служителя,  изготвил удостоверението
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Главна данъчна инспекция
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Удостоверение за трудов стаж, пенсия (от НОИ)

•    оригинал с изходящ номер, дата и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в НОИ
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Удостоверение от бюрото по труда

•    оригинал с изходящ номер, дата и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в НОИ
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Командировъчна заповед

•    Нотариално заверено копие, в печата да се упомене, че се заверява подписа на лицето........, в качеството му на Управител на съответната фирма + ЕГН
•    Като оригинала  трябва да е с подпис, име и фамилия на Завеждащ личен състав и подпис, име и фамилия на Директор или Управител на предприятието и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР

Служебна бележка/
Характеристика/
Препоръки

•    Нотариално заверено копие, в печата да се упомене, че се заверява подписа на лицето........, в качеството му на Управител на съответната фирма + ЕГН
•    Като оригинала  трябва да е с подпис, име и фамилия на Завеждащ личен състав и подпис, име и фамилия на Директор или Управител на предприятието и печат
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
Не могат да се легализират: фактури, вътрешно фирмени актове и решения. Могат да се преведат и легализират единствено печатите на нотариуси, удостоверили верността на копието.