Легализация на лични документи


Личните документи, които се легализират могат да се разделят на няколко групи в зависимост от издаващата институция: Образователни документи, съдебни документи, общински документи, медицински документи, документи от НАП, НОИ, военни документи , документи от чужбина и др.


ОБЩИНСКИ ДОКУМЕНТИ


Акт за раждане
• дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
• официален превод от заклет преводач на съответния език
• легализация в Консулския отдел на МВнР


Удостоверение за брак
• дубликат (заверен от  съответната общинска служба и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
• официален превод от заклет преводач на съответния език
• легализация в Консулския отдел на МВнР


Удостоверение за семейно положение
•    дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Удостоверение за идентичност на имената
•    дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Адресна регистрация
•    дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Смъртен акт
•    дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Удостоверение за гражданско състояние
•    дубликат (заверен от Общината и с правоъгълен печат за чужбина) + име и фамилия на длъжностното лице, заверило акта;
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


 
ОБРАЗОВАТЕЛНИ


Диплома за средно образование
•    ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица);
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР
 
Диплома за висше образование
•    ПОДПИС ДО СНИМКАТА В ОРИГИНАЛА, ксерокопие, заверено от нотариус
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица);
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Приложение към диплома за висше образование
ЛЕГАЛИЗИРА СЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В КОМПЛЕКТ С ДИПЛОМАТА
•    Ксерокопие, заверено от нотариус
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Академична справка
•    Да се посочи обяснение за какво да послужи и за коя страна
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Свидетелство за квалификация от системата на МОН
•    Ксерокопие, заверено от нотариус
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Уверение от ВУЗ
•    оригинал
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Удостоверение от ВУЗ
•    оригинал
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Свидетелство за професионална квалификация
•    оригинал

•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Удостоверение за завършен клас/
Удостоверение за преместване от едно училище в друго
•    оригинал
•    Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция от  РОДИТЕЛЯ
•    Ксерокопие от акта за раждане на детето
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица)
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


Сертификати (за владеене на чужд език)

•    ксерокопие, заверено от нотариус
•    Документът трябва да е издаден от АКРЕДИТИРАН към Министерство на образованието и науката учебен център.
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на образованието (около 1 седмица) – /ако е за квалификация/
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


ДОКУМЕНТИ ОТ РАИОНЕН СЪД, ПЪЛНОМОЩНО


Свидетелство за съдимост
•    оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат, подпис, име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар, както и с обяснение за какво да послужи – за чужбина)
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
 
Съдебно решение
(за развод, за регистрация на дружество)
•    оригинал от съответния районен съд по месторождение (с печат, подпис име и фамилия от съдия, подпис, име и фамилия от секретар)
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Декларация от родител за подпис
•    оригинал или нотариално заверено копие на документа
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Пълномощно
•    оригинал или нотариално заверено копие на документа
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


Нотариален акт
•    препис от съда – оригинал
•    печат, подпис име и фамилия от съдия и секретар
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на правосъдието
•    АПОСТИЛ на Министерство на правосъдието
•    легализация в Консулския отдел на МВнР


 ДОКУМЕНТИ ОТ ЧУЖБИНА
•    Задължително с АПОСТИЛ от страната, от която е издаден документа,освен в случаите в които документът идва от държава, която не е ратифицирала Хагската конвенция.В такъв случай легализацията на документа се извършва по строго установени правила;   
•    официален превод от заклет преводач на български език
•    легализация в Консулския отдел на МВнР на подписа на заклетия към агенцията преводач
МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ


Медицинско свидетелство (за работа в чужбина)/ Имунизационен паспорт

•    оригинал всички прегледи с подпис и печат от съответните лекари
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на здравеопазването
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Документи, издадени от болници и поликлиники

•    оригинал
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерство на здравеопазването
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР


ДРУГИ


Банкова референция / Извлечение от банкова сметка
(Банкова гаранция / референция за салдото по сметките на физически или юридически лица)

•    оригинал с изходящ номер и дата
•    два подписа и мокър печат на банката –  подпис от гл. счетоводител и Директор или Управител на съответната банка
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка от Централата на съответната банка в София
•    заверка в БНБ
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Кръщелно свидетелство / Свидетелство за църковен брак

•    ОРИГИНАЛ от съответната църква
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка на оригинала от съответната църква
•    заверка на оригинала от Светия Синод в София
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Удостоверение от КАТ (за правоспособност, категория, валидност на шофьорската книжка и липса на нарушения)

•    Оригинал
•    Попълнено и нотариално заверено пълномощно за куриера на преводаческата агенция
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в КАТ - София
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР

Удостоверение от Военно окръжие

•    оригинал
•    официален превод от заклет преводач на съответния език
•    заверка в Министерството на отбраната
•    легализация в Консулския отдел на МВнР
•    АПОСТИЛ на МВнР